2008. aastal elluviidud projektid:

Projekti nimetus

KIK 

Omafinantseering

Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas 2008  458 541,00    287 366,00 
Tee puhtaks 2008    70 424,00          4 500,00 
Koolilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine    15 850,00       3 170,00
KOKKU  544 815,00    295 036,00 

Projekt nr 2 Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas 2008

Projekti toimumisaeg: jaanuar 2008 – november 2008

Projekti maksumus (EEK): 745 906,69
  millest KIKi finantseering: 458 541,00
omafinantseering: 287 365,69

Projekti eesmärgiks oli kogumisringide käigus elanikelt kokku koguda majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, teenindada keskkonnajaamasid ning Väätsa prügilas tasuta vastu võtta ohtlikkejäätmeid.

Kogumisringide käigus koguti kokku ca 87 tonni ohtlikke jäätmeid:
Ravimid 990 kg
Õli- ja kütusefiltrid 477 kg
Vanad õlid 5023 kg
Süstlad, süsteemid, voolikud 65 kg
Vanad värvid, lakid , lahustid 44016 kg
Kemikaalid jm. identifitseerimata jäätmed 3178 kg
Luminestsentslambid 2663 tk
Pliiakud  8970 kg
Patareid ja väikeakud 2272 kg
Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 7,549 tonni
Kraadiklaasid 116 tk
Tulekustutid 18 tk
Elavhõbeda jäätmed 4,4 kg
Ohtlik pakend 11 956 kg
Pigi 324 kg
Jahutusvedelik 77 kg
Muud kütused 470 kg
Pestitsiidid ja taimekaitsevahendid 484 kg
Happed 180 kg
Leelised 4 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti toimumisaeg: märts 2008 kuni august 2008

Projekti maksumus (EEK): 93 323,03
millest KIKi f´inantseering: 70 423,75
KEJHK finantseering:  17 986,28
AS Järva Teede finantseering:   4 913,00

Projekti eesmärgiks oli koostöös AS-iga Järva Teed, AS-iga Väätsa Prügila ja Järvamaa koolidega korraldada kampaania TEE PUHTAKS, mille raames edendati elanikkonna keskkonnateadlikkust läbi kooliõpilaste, õpetajate ja vabatahtlike. Juhiti õpilaste ja õpetajate tähelepanu jäätmeprobleemidele. Korrastati maanteede teeperved ja jäätmed anti üle prügilasse edasiseks käitlemiseks.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti toimumisaeg:  veebruar 2008 kuni november 2008

Projekti maksumus (EEK): 21 873,40
millest KIK finantseering: 15 850,34
KEJHK omafinantseering:   6 023,06

Projekti raames korraldati koolilastele õppeekskursioone Järvakandi Klaasimuuseumisse, Rapla jäätmejaama, Väätsa Prügilasse, Pärnu sorteermisjaama ning lisaks osade koolide endi soovil Eesti Ringhäälingumuuseumisse.

Projekti eesmärgiks oli laste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja säästva eluviisi propageerimine. Projekti käigus anti õpilastele ja õpetajatele edasi uusi teadmisi, samuti tuletati meelde ka unustatud vana, kuidas saaksime elada keskkonda säästvalt. Õppeeksursioonide abil püütakse mõista anda, et igaüks meist saab kaasa aidata puhta ja elukõlbliku looduskeskkonna säilitamisele. Projektis osales Kesk-Eesti piirkonnast 6 kooli ( Kirivere Põhikool, Suure-Jaani Gümnaasium, Juurikaru Põhikool, Karmi Põhikool, Ardu Kool, Koeru Keskkool) ja 1 lasteaed ( Paide Keskklinna lasteaed).

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.