Uudiste ja teadete arhiiv

Pakendikott on tasuta ja mugav võimalus vabaneda kodumajapidamises tekkivatest pakenditest, vähendades samas kulutusi olmejäätmete äraveoks. Tootjavastusorganisatsioon koostöös oma partneritega pakub tasuta pakendikotte ka Paide ja Türi eramajadele. Pakendijäätmed moodustavad hinnanguliselt umbes kolmandiku kodumajapidamistes tekkivatest olmejäätmetest. Sorteerides pakendijäätmeid eraldi, väheneb olmejäätmete maht ja olmejäätmete konteineri tühjendamise sagedus. Pakendite eraldi kogumine on keskkonnasõbralik käitumisviis, sest nõnda kogutud pakendijäätmed suunatakse […]

25.04.2017 AS Eesti Keskkonnateenused esitas Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ-le 31.01.2017 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 13.04.2017 otsusega nr 2/17-1. Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele piirkondade 1, 3, 5 ja 7 esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le Eesti Keskkonnateenused omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks vahemikul 01.04.2016 – 30.04.2019. Vastavalt hankelepingule ja omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadele on jäätmevedajal õigus esitada põhjendatud […]

Ragn-Sells AS esitas MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusele 28.12.2016 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 13.04.2017 Jäätmehoolduskeskuse otsusega nr 2/17-1. MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, piirkondade 2 (Pajusi, Puurmani, Põltsamaa ja Tähtvere vald), 6  (Kaiu, Kehtna, Käru, Vändra vald ja Vändra alev) ja 8 (Paldiski linn) esindajana, viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on 01.05.2016 – 30.04.2019 ainuõigus vedada eelpool nimetatud […]

31.10.2016 Jäätmevedaja poolt võidakse jätta teenus osutamata ja rakendada tühisõidutasu järgmistel juhtudel: #   Kui jäätmekonteineri ja selle käitlemiseks vajalikud tehnilised nõuded ei ole täidetud. Konteiner peab asuma seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paikneva kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusel, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt. Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavat […]

31.03.2016 Üks kõige sagedasem küsimus, mida seoses pakendite sorteerimisega esitatakse, kõlab järgnevalt: mida tähendab sorteerimisjuhenditel ja pakendikonteineritel mõiste puhas pakend? Kas tõesti peab neid pesema ja kas on üldse mõistlik kulutada vett ja energiat nende pesemiseks, mis kokkuvõttes teevad keskkonnale veelgi suuremat kahju? Puhtal pakendil on suuremad taaskasutusvõimalused Pakendite pesemisvajaduse põhjus on tegelikult hästi lihtne, […]

19.01.2016 Hanke võitsid Eesti Keskkonnateenused AS ja Ragn-Sells AS alljärgnevate piirkondadega: Eesti Keskkonnateenused AS: piirkond nr 1 (Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Roosna-Alliku vald) piirkond nr 3 (Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa vald) piirkond nr 4 (Paide linn) piirkond nr 5 (Kolga-Jaani, Kõo, Suure-Jaani, Tarvastu vald ja Võhma linn) piirkond nr 7 (Märjamaa ja Raikküla vald)Ragn-Sells AS: piirkond nr 2 (Pajusi, Puurmani, […]

19.10.2015 MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus kuulutas omavalitsuste nimel välja avatud hankemenetluse korraldatud jäätmeveo kontsessiooniõiguse andmiseks segaolmejäätmete veoks. Kontsessioon korraldatud jäätmeveole hakkab kehtima eeldatavalt alates 01.04.2016 ja kestab kolm aastat kuni 31.03.2019. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.12.2015. Hanketeade on üleval e-riigihangete keskkonnas.

09.05.2014 Selle aasta aprillis kinnitas valitsus uue määrusemuudatuse, mille kohaselt peavad suured elektroonikamüüjad kasutuks muutunud koduelektroonikat edaspidi vastu võtma tasuta. Määruse muutmise tingis vajadus võtta Eesti õigusesse üle uus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta ning asjaolu, et elektroonikaromusid jõuab olmeprügi hulka liiga palju.   Kui varem sai tarbija […]

21.03.2014 Inimesed süüdistavad konteineri lõhkumises tihtilugu prügivedajat, kuna tühjendamisel konteiner purunes. Prügifirmad tunnistavad, et neile kurdetakse plastkonteinerite purunemist, kuid prügikonteineri lagunemise põhjus on tihtipeale hoopis kehv kvaliteet, selle vale kasutamine või materjali loomulik väsimine. Probleemid tekivad eelkõige tundmatute tootjate ja odavate plastkonteineritega, mille eluiga võib jääda üürikeseks. Osa prügikonteinerid polegi mõeldud õues hoidmiseks, sest külmaga kipuvad […]

06.12.2013 MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus pikendas oma liikmetele korraldatud jäätmeveo ainuõiguse lepinguid kuni 31.märtsini 2015. Kõik eelnevalt allkirjastatud jäätmeveo lepingud ja lepingu lisad kehtivad ka pikendatud korraldatud jäätmeveo perioodil. Lepingu pikendamine tagab senise korraldatud jäätmeveo muutusteta jätkumise ja elanike jaoks lepingupikendus lisakohustusi kaasa ei too. Jäätmevedaja jätkab prügiveoteenuse osutamist senikehtinud hindadega ja tingimustel. Lisaks tuletame teile meelde, et […]

02.10.2013 Esmakordselt tutvustati Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse (KEJHK) loomise ideed ja kontseptsiooni AS Väätsa Prügila esindajate poolt Järvamaa Omavalitsus Liidu koosolekul 2001. aasta 5.detsembris. Idee oli lülitada kõik Väätsa prügila teeninduspiirkonda kuuluvad prügilad ühtsesse süsteemi, hoida kogu jäätmehooldus omavalitsuste juhtimise ja kontrolli all läbi ühise omavalituste ühenduse. Vajadus moodustada Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus tulenes ka jäätmemajandust reguleerivatest seadustest ning […]

31.12.2010 MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus kutsub Teid esitama hinnapakkumist Roosna-Alliku valda Viisu külla keskkonnajaama rajamiseks. Pakkumuse eesmärk on rajada Viisu külla keskkonnajaam liigiti kogutavate ja taaskasutavate jäätmete kogumiseks. Objektile on planeeritud ca 20×20 m plats eriliigiliste jäätmete kogumiseks. Ala tuleb piirata 1,7 m kõrguse keevisvõrkpiirdega. Ühte serva on ette nähtud kerge 4×10 m puitkonstruktsioonis hoone jäätmete hoidmiseks. […]

30.12.2010 2011 aasta septembrist alates pakub AS Veolia Keskkonnateenused oma klientidele uut lahendust kehvade teeoludega jäätmetekkekohtadele ettemakstud jäätmekoti näol. Ettemakstud 140 liitrine jäätmekott on mõeldud elanikele, kellel on probleeme tekkinud jäätmete üleandmisega jäätmeveoautole (juurdepääsu probleemid) ja kellele on antud eelneval perioodil vabastus seoses jäätmeveoki ligipääsu puudumisega kinnistule. Jäätmevaldajale müüakse tema aasta tühjenduskordade arv jäätmekotte korraga. […]

30.12.2010 Alates 01.jaanuarist 2008 muutus eestimaalaste jaoks jäätmete sorteerimine kohustuslikuks. Liigiti tuleb koguda paber ja papp, pakendid, biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed ning ohtlikud jäätmed. Tänaseks leidub nii tublisid prügisorteerijaid kui neid kellele sorteerimine üldse korda ei lähe, nullides ära kaaskodanike vaeva. Siinkohal kordaksimegi veelkord üle prügi sorteerimise vajalikkuse ning kuidas prügi liigiti koguda. Miks sorteerida […]

29.12.2010 Läheneb 20.jaanuar 2012 – mis saab vabastustest? Jäätmeseadusest tulenevalt tuleb korraldatud jäätmeveoga teatud tähtajaks mitteliitumise õiguse saanud jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20.jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Seetõttu palume kodanikel, kes on kohalikult omavalitsuselt saanud vabastuse korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks, jälgida […]

21.12.2010 19.novembril 2010.a lõppes MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt läbi viidud avalik konkurss korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks ja toimus pakkumuste avamine. 15.detsembril toimus konkursi hindamise komisjoni poolt pakkumuste edukaks tunnistamine. Võttes aluseks Vabariigi valitsuse 25.09.2001.a määruse nr 303 “Eri- ja ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord” § 42 ja pakkumiskutse dokumentide punkti 10.10, tunnistati MTÜ Kesk-Eesti […]

19.11.2010 19.november 2010.a kell 11:00 lõppes konkursi “Korraldatud jäätmeveo vedaja leidmine” pakkumiste esitamise tähtaeg. Pakkumise kutse dokumendid võtsid välja ja esitasid avalikule konkursile 4 ettevõtet: – AS Veolia Keskkonnateenused esitas pakkumise piirkondadele 1,2,3,4,6,7,8 – AS Jõgeva Elamu esitas pakkumise piirkondadele 1,2,3,4 – AS Ragn-Sells esitas pakkumise piirkondadele 1,2,3,4,6,7,8 – OÜ Adelan Prügiveod esitas pakkumise piirkondadele 4. Pakkumised avati MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse juhatuse poolt moodustatud […]

31.12.2010 Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus soovib osta ohtlike jäätmete kogumiskonteinerit. Tellija:            Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ                       Reg nr 80195414                       Aadress: Pärnu 52, 72712 Paide, Järvamaa Tellitavad asjad: üks ohtlike jäätmete kogumiskonteiner ja paigaldus Sirtsu tee 7 Viisu küla Roosna-Alliku vald Järvamaa. Kogumiskonteiner peab olema uus ja valmistatud vastavalt järgmistele tehnilistele tingimustele: Konstruktsioon on metallist, soovitavalt mõõtmetega […]

21.10.2010 Pakkumiskutse dokumentide tingimuste muutmine. 1. Tulenevalt Põltsamaa Linnavalitsuse soovist korraldada avalik konkurss ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveoks Põltsamaa linna jäätmeveopiirkonnas väljaspool senist ühist jäätmeveo piirkonda muudab MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus 15.septembril 2010.a väljakuulutatud “Korraldatud jäätmeveo vedaja leidmine Põltsamaa linna, Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani valla jäätmeveopiirkonnas – piirkond nr 2” pakkumiskutse dokumentide punkte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, […]

30.09.2010 Hakkas kehtima riigikogu poolt vastu võetud jäätmeseaduse muudatus. Riigikogu poolt võeti vastu ja 19. juulil 2010 hakkas kehtima jäätmeseadusesse sisse viidud muudatus, mille kohaselt võib jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada erandkorras vaid juhul, kui: kinnistul ei elata kinnistut ei kasutata. Antud muudatus hõlmab ka suvilate perioodilist kasutust, kus jäätmete kaootiline tekkimine tekitab vajaduse jäätmeveost vabastamise […]

15.09.2010 MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus kuulutab omavalitsuste nimel välja avatud pakkumise korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks kolmeks aastaks segaolmejäätmete veoks järgnevates veopiirkondades: I piirkond – Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Roosna-Alliku vald II piirkond – Pajusi, Puurmani, Põltsamaa vald ja Põltsamaa linn III piirkond – Imavere, Koigi, Kõue, Paide ja Väätsa vald IV piirkond – Paide linn VI piirkond – Kõo, Saarepeedi, […]

26.04.2010 Vastavalt 2004.aasta Jäätmeseadusele §134 jõustuvad 16.juulil 2010.aastal piirangud biolagunevate jäätmete prügilasse ladestamise kohta. See tähendab, et prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohi biolagunevaid jäätmeid olla üle 45 massiprotsendi, alates 2013. aasta 16.juulist üle 30 massiprotsendi ning alates 2020.aasta 16.juulist üle 20 massiprotsendi. Seepärast tuletame teile meelde, et biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed ning biolagunevad köögi- […]

14.02.2010 Leping MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse ja olmejäätmete veoõiguse saanud AS Veolia Keskkonnateenused vahel sõlmiti 17.jaanuaril 2011.aastal. Ainuõigus olmejäätmete veoks anti vedajale 3 aastaks. Sõlmitud lepingu kohaselt alustab vedaja korraldatud olmejäätmete vedu alljärgnevalt: 1.märtsist 2011 – 28.veebruarini 2014 – Paide linn – Imavere, Koigi, Kõue, Paide ja Väätsa vald – Kõo, Saarepeedi, Suure-Jaani, Tarvastu vald ja Võhma […]

28.01.2010 Alates käesolevast aastast pikendas MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus vedajatega jäätmeveolepingut ühe aasta võrra. MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse juhatuse otsusega  anti korraldatud jäätmeveo ainuõigus vedada jäätmeid kõigis 8-s veopiirkonnas järgnevalt: piirkond nr 1 (Ambla vald, Järva-Jaani vald, Roosna-Alliku vald, Kareda vald, Koeru vald):                       Ragn-Sells AS   tähtajaga  1.03.2010 –  28.02.2011 piirkond nr 2 (Põltsamaa vald, Pajusi vald, Puurmani vald, Põltsamaa linn): Ragn-Sells […]

22.12.2009 Riigihanke „Võhma jäätmejaama ehitustööd“ avamine toimus 25.novembril 2009, kus pakkumusi vaatas läbi ja hindas selleks moodustatud komisjon. Hankedokumentides ettenähtud tähtajaks esitasid oma pakkumused 16 ehitusettevõtet: OÜ TAVT, AS Irbistero, AS Facio Ehitus, Wesico Projekt OÜ, Maveter OÜ, Silindia OÜ, Valmap Grupp OÜ, YIT Ehitus AS, Eston Ehitus AS, AS Projekt E, AS KEK-i Ehitus, […]

17.09.2009 Kuna kodumajapidamises on üheks enam tekkivateks jäätmeteks pakendijäätmed, otsustas Koigi Vallavalitsus paigaldada valda juurde veel 3 pakendikonteinerit. Sellega loob omavalitsus elanikele võimaluse jäätmeid sorteerida ning olmeprügi kulusid vähendada, kuna pakendeid saab ära anda tasuta. Kuidas pakendijäätmeid sorteerida? –    Koguge panditaara muudest pakenditest eraldi ja tagastage see kogumispunkti. –    Kõik pakendid peavad olema tühjad, puhtad, vajaduse korral loputatud, […]

05.08.2009 Alates 1.jaanuarist 2010 peavad kõik esmakordselt turule lastavad tagatisrahaga pakendid kandma uut ABCD-märgistust, samas pandimärgi kujutis ei muutu. Uue korra kohaselt ei märgita pakendite etikettidele enam pandipakendi hinda kroonides, vaid trükitakse tähised  A, B, C või D. Iga täht tähendab konkreetset summat ja näitab, kui palju pakend maksab. Edaspidi tähistatakse uued kehtestatud tagatisraha suurused […]

13.04.2009 Esimesed soojad ja päikselised ilmad on lõpuks päral. See toob kaasa rõõmu ja naudingut, kuid ka tõsiasja, et meie koju on jõudnud sigineda palju tolmu, mustust ja kila-kola. Käes on kevad – suurpuhastuse aeg! Suurpuhastust võiks alustada ebaoluliste ja kasutuseta asjadest vabanemisega. Selleks on tark vaadata üle kõik kapisisud, panipaigad, keldririiulid ja garaažinurgad. Kindlasti […]

23.01.2009 Hambaharjakarp, singipakk, puudritoos… argipäev koosneb materjalist, mis peatamatult hävitab meie elukeskkonda. See käepärane, odav ning mugav plastik näitab oma õelat iseloomu ka Vaikse ookeani põhjaosas, kuhu on moodustunud kaks ujuvat tohutut suurt prügimäge. Üks neist algab California läänerannikult ja teine on mõnesaja kilomeetri kaugusel Jaapani rannikust. Kokku on nendel parvedel sada miljonit tonni jäätmeid, […]

29.12.2008 Pakkumused avati 17.detsembril 2008.a. kell 12:10 Paides MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse ruumides. Hankedokumentides ettenähtud tähtajaks esitasid oma pakkumused 13 ehitusettevõtet: –    Remet AS –    TAVT OÜ –    Parmeron AS –    Triaad Grupp OÜ –    KPK Teedeehitus AS –    Facio Ehituse AS –    Merko Tartu AS –    Talter AS –    AS Valmap Grupp –    Skanska EMV AS –    OÜ Silindia –    Tafrix OÜ –    Eviko AS Pakkumused avati MTÜ […]

29.12.2008 Pakkumused avati 29.detsembril 2008.a. kell 12:10 Paides MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse ruumides. Hankedokumentides ettenähtud tähtajaks esitasid oma pakkumused 14 ehitusettevõtet: – Talter AS – Remet AS – ASPI AS – Kaamos Ehitus OÜ – KPK Teedeehitus AS – OÜ Silindia – Facio Ehituse AS – AS Valmap Grupp – Skanska EMV AS – TAVT OÜ – Tafrix OÜ – YIT Ehitus AS – AS Eston Ehitus […]

11.11.2008 7.oktoobril  2008.a. korraldas Eesti Jäätmekäitlejate Liit  jäätmepäeva, kuhu oli kutsutud ka  Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus. Päevakava ja esitajad leiate siit: http://www.ejkl.ee/et/?12

11.11.2008 Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse töötajad osalesid 27.oktoobril 2008.a. Keskkonnainspektsiooni poolt korraldatud KOV ametnike koolitusel Raplas. Koolituse päevakord oli järgmine: 10.00 – 11.00     Ülevaade keskkonnajärelevalve hetkeseisust ja muutustest  Järva ja Rapla maakondades –  büroojuhataja Donald Lunev 11.00 – 12.00     Ehitamine ja planeeringud – peainspektor –  nõunik Aavo Sempelson 12.00 – 12.20     Kohvipaus 12.20 – 13.20     Jäätmeseadus – peainspektor-nõunik Enn Keeman 13.20 […]

11.11.2008 7. ja 8.novembril 2008.a. toimus Paide Kultuurikeskuses 13. Järvamaa Mess, millest võttis osa üle 60 erineva organisatsiooni ning ettevõtte, nende seas ka Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus. Osalesime Messi  kahel päeval, kuhu olime tulnud tutvustama oma ettevõtte tegemisi ja eesmärke seoses jäätmehoolduse korraldusliku poolega, jagama informatsiooni ning voldikuid  jäätmete liigiti sorteerimise kohta  või vastama inimeste küsimustele.  Inimestega vahetu suhtlemine on ikka olnud […]

28.10.2008 Hea meel on teatada, et SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on heaks kiitnud  MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projektid ,, Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas 2009″ ja “Kompostimise infovoldik”.

23.05.2008 Prügist ja jäätmete sorteerimisest on viimasel ajal väga tihti räägitud ning tänu sellele on paljud inimesed avastanud enda jaoks tõsiasja, et nende kodudes tekib liiga palju mõttetut prahti. On tänuväärt, et nüüd sorteerivad jäätmeid ka need, kes seda enne ei teinud, kuid keskkonnasõbralikum oleks prügi mitte nii palju tekitada. Kuidas siis on võimalik jäätmeteket vähendada […]

23.05.2008 Seoses kehtima hakanud kohustusega sorteerida prügi ja neid liigiti koguda, räägitakse palju ka taaskasutamisest. Mida siis tähendab jäätmete taaskasutamine? Jäätmete taaskasutamine on selline jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed, neis sisalduv aine või materjal võetakse kasutusele kas uute toodete valmistamiseks või energia saamiseks.  Taaskasutada saab mitmeid inimeste igapäevases kodumajapidamises ning ettevõtluses tekkivaid jäätmeid, nagu näiteks klaas, plastmass, […]

27.04.2008 Alanud on ohtlike ja elektroonikajäätmete kogumiringid. Töid teostab AS Ragn-Sells ning rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus   Kogumisringidel saab üle anda: õlijäätmed ja -filtrid ohtlike ainetega reostunud materjalid päevavalgustuslambid ja säästupirnid elavhõbe farmaatsiatooted vanad värvid ja kemikaalid taimekaitsevahendid vanad ravimid lahustijäätmed akud ja patareid kemikaalid puhastusvahendid saastunud taara olmekeemia putuka- ja rotimürgid puidukaitse- ja immutusvahendid asbest […]

15.04.2008 Taaskasutusorganisatsioonid ei soovi enam katta vanapaberi ja pakendite kogumiseks paigaldatud konteinerite äraveo kulutusi ning leiavad, et seda peaksid tegema omavalitsused. Omavalitsused aga leiavad, et olukorra lahendamiseks tuleb muuta jäätmeseadust. http://www.etv24.ee/index.php?06116290 Vaata ka “Aktuaalne kaamera” videoklippi. ETV AK  14.04.2008 21:00 http://www.etv24.ee/index.php?0&popup=video&id=13227 ETV AK (vene keeles) 14.04.2008 18:45 http://www.etv24.ee/index.php?0&popup=video&id=13214

03.03.2008 AS Ragn-Sells olme- ja biojäätmete teenusejuht Anne Jõesaar soovitab sorteerimise endale lihtsaks teha: “Prügi sorteerimiseks pole vaja nurka mitut eraldi kasti. Piisab, kui soetada endale äravõetavate lahtritega prügikast ja seda korralikult hooldada”. 1. Suurem lahter segaolmejäätmete jaoks. Sinna läheb, olenemata eelsorteerimisest väga suur hulk prügi meie igapäevaelust: määrdunud pakend või paber, vahatatud paber, komposiitpakend, […]

03.03.2008 Kui paljud meist võivad kätt südamele pannes öelda, et nad pole ahjus põletanud kilekotte, terapakke, plasttopse ja –pudeleid või laste mähkmeid? Ilmselt vähesed. Kuna inimeste keskkonnateadlikkus on tänaseks suurenenud, küsivad paljud nüüd aina sagedamini mida tohib ja mida ei tohi ahjus põletada? Koduahjus ei tohi põletada plastpudeleid (eriti PVC-st tehtuid, kuna põletamisel moodustab PVC-s sisalduv […]

14.01.2008 11.jaanuaril 2008.a. sõlmiti jäätmeveoleping OÜ Adelan Prügiveod ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse vahel. MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus sõlmis võitjaks tulnud ettevõttega OÜ Adelan Prügiveod lepingu, milles on  ära määratud, et vedaja omab järgnevaks kaheks aastaks ainuõigust osutada teenust  Türi vallas segaolmejäätmete konteinerite tühjendusel ja jäätmete äraveol. Korraldatud jäätmevedu alustatakse 01. märtsist 2008.a.    

08.01.2008 Jäätmed mida ei ole võimalik liigiti sorteerida loetakse sorteeritud olmejäätmeteks. Seega võib olmeprügikonteinerisse panna vaid seda, mida taaskasutusse suunata ei saa. Sellest 2008 aastast on lubatud prügilatesse ladestada vaid eelnevalt sorteeritud olmejäätmeid, mis tähendab, et eraldi tuleb koguda jäätmed, mida on võimalik keskkonnahoidlikul moel taaskasutada nagu vanapaber, pakendijäätmed, biolagunevad aia-ja pargijäätmed, ohtlikud jäätmed ja probleemtooted. Jäätmed mida ei […]

20.12.2007 19.detsmebril 2007.a., mil möödus 11 aastat TÜ Türi Kolledži asutamislepingu allakirjutamisest, alustasid ühist koostööd Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus ja Türi Kolledž. Koostööleping sõlmiti eesmärgiga arendada Jäätmehoolduskeskuse ja Kolledži vahelist koostööd keskkonnahariduse ja -teadlikkuse edendamisel. Vastastikkuse huvitatuse põhimõttel võimaldatakse 4 üliõpilasele õppeaasta jooksul õppepraktikat Jäätmehoolduskeskuses. Mõlemad pooled teevad vajadusel koostööd üliõpilaste lõputööde teemade valikul ja selleks materjali […]

28.11.2007 Alates 1.jaanuarist 2008. aastal jõustub jäätmeseadusest tulenev keeld, mille kohaselt ei või prügilasse enam töötlemata prügi ladestada. See tähendab seda, et uuest aastast tuleb enne prügimäele viimist välja sorteerida ja liigiti koguda paber ja kartong, pakendid, ohtlikud jäätmed ning biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed. Biolagunevaid köögijäätmeid tuleb hakata koguma ja paigutama spetsiaalsesse kogumismahutisse paberist või […]

22.11.2007 21.novembril 2007.a. sõlmiti jäätmeveoleping AS Jõgeva Elamu ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse vahel. 21.novembril 2007.a. sõlmisid AS Jõgeva Elamu ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus lepingu korraldatud jäätmeveoks Paide linna haldusterritooriumil. Lepingus on määratud, et AS Jõgeva Elamu omab järgnevaks kaheks aastaks ainuõigust osutada teenust Paide linnas segaolmejäätmete konteinerite tühjendusel ja jäätmete äraveol ning korraldatud jäätmevedu alustatakse 01.jaanuarist […]

15.11.2007 Eduka pakkuja väljaselgitamine 8-s veopiirkonnas. Võttes aluseks Vabariigi valitsuse 25.09.2001.a. määruse nr 303 “Eri- ja ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord”, avaliku konkursi pakkumise kutse dokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimused, pakkumiste vastavuse kontrolli ja pakkumiste hindamiskriteeriumite analüüsi, otsustas konkursi hindamiskomisjon tunnistada edukaks ja ainuõiguse vääriliseks järgmised pakkujad: Piirkond nr 1 – Ambla, Järva-Jaani, Roosna-Alliku, Kareda ja […]

15.10.2007 10.oktoober 2007.a kell 11:00 lõppes konkursi “Korraldatud jäätmeveo vedaja leidmine” pakkumiste esitamise tähtaeg.  Pakkumise kutse dokumendid võtsid välja kaheksa ettevõtet, neist pakkumise esitasid avalikule konkursile kuus: –          AS Jõgeva Elamu esitas pakkumise piirkondadele 1,2,3,4,5 –          OÜ Resk esitas pakkumise piirkondadele 3,4,5,6,7,8 –          AS Cleanaway esitas pakkumise piirkondadele 3,4,5,6 –          Ragn-Sells AS esitas pakkumise piirkondadele 1,2,4,5,7,8 –          OÜ Adelan Prügiveod esitas pakkumise piirkondadele 4,5 –          Radix Hoolduse OÜ esitas […]

27.08.2007 Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt. 1. mail 2004.a. jõustunud jäätmeseadus, seadis kohalikule omavalitsusele uued eesmärgid ja kohustused. Vastavalt jäätmeseadusele ja  kohalike omavalitsuste poolt vastu võetud määrusele „Korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord“ sätestatule kuulutaski MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus 10. juulil käesoleval aastal omavalitsuste nimel välja avaliku konkursi, mille eesmärk on ainuõiguse […]

10.07.2007 MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus kuulutab omavalitsuste nimel välja avatud pakkumise korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks kaheks aastaks segaolmejäätmete veoks järgnevates veopiirkondades: I piirkond – Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Roosna-Alliku vald II piirkond – Pajusi, Puurmani, Põltsamaa vald ja Põltsamaa linn III piirkond – Imavere, Koigi, Kõue, Paide ja Väätsa vald IV piirkond – Paide linn […]

30.06.2007 Paljud meist on seisnud probleemi ees mida teha mittetöötava või kasutu televiisori, külmkapi või mobiiltelefoniga, kas panna prügikasti nagu kõik muud jäätmed või jätta prügikasti kõrvale? Probleem on leidnud lahenduse, sest alates 13. jaanuarist 2005.a. hakkas kehtima tootjavastutus elektri- ja elektroonikatoodete ( EES ) jäätmetele, mis tähendab, et kõikidel  müüjatel on kohustus võtta tarbijalt […]

18.06.2007 Esmaspäeval, 18.juunil 2007.a avati Põltsamaa vallas Pauastvere külas 1,1 ha suurusel alal Põltsamaa jäätmejaam. Põltsamaa jäätmejaam valmis Põltsamaa, Pajusi, Puurmani valla ja Põltsamaa linna koostöös. Jäätmejaam läks maksma ligi 7,4 miljonit krooni, millest 6,6 miljoniga toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, ülejäänud osa lisasid omavalitsused. Jäätmejaama saab üle anda vanapaberit ja pappi, klaas-, metall- ja plastpakendeid, […]

27.04.2007 MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projektijuhid osalesid 27. aprillil 2007.a Türi linnas Raadiojaama tänaval istutustalgutel. Talgute käigus istutati 70 mägimändi, lisaks istutamisele korrastati ümbrust kändude freesimise jäänustest ja talve jooksul tekkinud prügist Raadiojaama tänava haljasalal ning kraavipervedel kuni Torini.

28.03.2007 MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse juhatuse esimees Mart Mäemets ja MTÜ EES-Ringluse juhatuse liige Margus Vetsa allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärgiks on läbi ühise tegutsemise elektri- ja elektroonikaseadmete tootjatel ja maaletoojatel lasuvate tootjavastutuskohustuste täitmise võimaldamine ning elektri- ja elektroonikaseadmete ja nendest tekkivate jäätmete kogumise korraldamine Kesk-Eesti piirkonnas.  

27.03.2007 MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus on alustanud läbirääkimisi MTÜ EES-Ringluse ja MTÜ Eesti Elektroonikaromuga, et arendada elektroonikajäätmete kogumist Kesk-Eesti piirkonnas. KEJHK püüab leida koostöös taaskasutusorganisatsioonidega erinevaid elektroonikajäätmete kogumise võimalusi. Seni on toimunud seda liiki jäätmete kogumine AS Väätsa Prügila poolt korraldatud kogumisringide käigus ning elanikel on olnud võimalus viia tekkinud jäätmed kas Väätsa prügilasse või Türi jäätmejaama. Üheskoos […]