Projekti toimumise aeg: jaanuar 2007 kuni detsember 2007

Projekti maksumus (EEK) : 105  393,95
millest KIK finantseering: 89 509,68
Projekti raames koguti kokku 10 omavalitsuse territooriumil elavatelt elanikelt majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed vältimaks nende jõudmist loodusesse või olmejäätmete hulgas jäätmete lõppladestusse.

Ringid toimusid:

  • Kaisma vallas
  • Puurmani vallas
  • Pajusi vallas
  • Põltsamaa vallas ja linnas
  • Kõo vallas
  • Käru vallas
  • Märjamaa vallas
  • Raikküla vallas
  • Vändra alevis

Kokku koguti kogumisringide käigus 15 tonni ohtlikke jäätmeid.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti toimumisaeg:  veebruar 2008 kuni november 2008

Projekti maksumus (EEK): 21 873,40
millest KIK finantseering: 15 850,34
KEJHK omafinantseering:   6 023,06

Projekti raames korraldati koolilastele õppeekskursioone Järvakandi Klaasimuuseumisse, Rapla jäätmejaama, Väätsa Prügilasse, Pärnu sorteermisjaama ning lisaks osade koolide endi soovil Eesti Ringhäälingumuuseumisse.

Projekti eesmärgiks oli laste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja säästva eluviisi propageerimine. Projekti käigus anti õpilastele ja õpetajatele edasi uusi teadmisi, samuti tuletati meelde ka unustatud vana, kuidas saaksime elada keskkonda säästvalt. Õppeeksursioonide abil püütakse mõista anda, et igaüks meist saab kaasa aidata puhta ja elukõlbliku looduskeskkonna säilitamisele. Projektis osales Kesk-Eesti piirkonnast 6 kooli ( Kirivere Põhikool, Suure-Jaani Gümnaasium, Juurikaru Põhikool, Karmi Põhikool, Ardu Kool, Koeru Keskkool) ja 1 lasteaed ( Paide Keskklinna lasteaed).

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

 

Rapla jäätmejaamas

Rapla jäätmejaamas

Väätsa prügilas

Väätsa prügilas

Projekti toimumisaeg: märts 2008 kuni august 2008

        Projekti maksumus (EEK): 93 323,03
        millest KIKi f´inantseering: 70 423,75
KEJHK finantseering:  17 986,28
AS Järva Teede finantseering:   4 913,00

Projekti eesmärgiks oli koostöös AS-iga Järva Teed, AS-iga Väätsa Prügila ja Järvamaa koolidega korraldada kampaania TEE PUHTAKS, mille raames edendati elanikkonna keskkonnateadlikkust läbi kooliõpilaste, õpetajate ja vabatahtlike. Juhiti õpilaste ja õpetajate tähelepanu jäätmeprobleemidele. Korrastati maanteede teeperved ja jäätmed anti üle prügilasse edasiseks käitlemiseks.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Tee puhtaks

Tee puhtaks

Tee puhtaks

Tee puhtaks

Projekti toimumisaeg: jaanuar 2008 – november 2008

Projekti maksumus (EEK): 745 906,69
  millest KIKi finantseering: 458 541,00
omafinantseering: 287 365,69

Projekti eesmärgiks oli kogumisringide käigus elanikelt kokku koguda majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, teenindada keskkonnajaamasid ning Väätsa prügilas tasuta vastu võtta ohtlikkejäätmeid.

Kogumisringide käigus koguti kokku ca 87 tonni ohtlikke jäätmeid:
Ravimid 990 kg
Õli- ja kütusefiltrid 477 kg
Vanad õlid 5023 kg
Süstlad, süsteemid, voolikud 65 kg
Vanad värvid, lakid , lahustid 44016 kg
Kemikaalid jm. identifitseerimata jäätmed 3178 kg
Luminestsentslambid 2663 tk
Pliiakud  8970 kg
Patareid ja väikeakud 2272 kg
Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 7,549 tonni
Kraadiklaasid 116 tk
Tulekustutid 18 tk
Elavhõbeda jäätmed 4,4 kg
Ohtlik pakend 11 956 kg
Pigi 324 kg
Jahutusvedelik 77 kg
Muud kütused 470 kg
Pestitsiidid ja taimekaitsevahendid 484 kg
Happed 180 kg
Leelised 4 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti toimumisaeg: mai 2008 – september 2009

Projekti maksumus (EEK): 3 433 464,00 kroon
millest KIKi finantseering: 3 090 878,00 krooni

Vändra jäätmejaam asub Vändra alevis J.V.Jannseni tn 3A, territooriumi suurus on ligikaudu 0,85 ha.

Jäätmejaama ehitus algas 2005.a sobiva asukoha leidmisega. 2006.aastal koostas Aarens Projekt OÜ detailplaneeringu ning 2008.aastal valmis ehitusprojekt IBG-Ehitus OÜ poolt. Aastal 2009 märtsist septembrini toimus jäätmejaama ehitus peatöövõtja Facio Ehituse AS all, omanikujärelvalvet teostas AS Telora-E.

Jäätmejaama põhiliseks eesmärgiks on luua võimalused liigiti kogutud jäätmete kogumiseks ja taaskasutusse suunamiseks. Vändra jäätmejaam on mõeldud piirkonna elanikkonnalt liigiti kogutud taaskasutavate jäätmete vastuvõtmiseks, ajutiseks ladustamiseks ja taaskasutamiseks teistele ettevõtetele üleandmiseks.

Jäätmejaamas planeeritakse vastu võtta kodumajapidamises tekkinud:

*  vanapaberi ja papijäätmeid
*  pakendijäätmeid
* ohtlikke jäätmeid
* ehitus- ja lammutusjäätmeid
* suuregabariidilisi jäätmeid
* vanarehve
* metallijäätmeid
* elektri- ja elektroonikajäätmeid

Jäätmejaama haldaja leidmiseks korraldatakse lähiajal konkurss.

Jäätmejaamas toimub jäätmete kogumine kuni nende äraveoni. Sorteeritud jäätmete kogumiskoha rajamine aitab omavalitsuse jäätmemajandust korrastada ja seeläbi välistada looduse prügistamist.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

 

Vändra jäätmejaam

Vändra jäätmejaam     

   

 

 

 

 

 

 

Projekti toimumisaeg: mai 2008 – september 2009

Projekti maksumus: 4 523 221,00 krooni
millest KIKi finantseering: 4 071 244,00 krooni

Suure-Jaani jäätmejaam asub Suure-Jaani vallas Pärakülas, territooriumi suuruseks on 3844m2.

Jäätmejaama ehitus algas 2005. aastal sobiva asukoha leidmisega. 2006. aastal koostas Aarens Projekt OÜ detailplaneeringu ning 2008. aastal valmis Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt tasuvusuuring ning IBG-Ehitus OÜ poolt ehitusprojekt. Aastal 2009 märtsist kuni septembrini toimus jäätmejaama ehitustegevus peatöövõtja OÜ Silindia all, omanikujärelvalvet teostas AS Telora-E.

Jäätmejaama põhiliseks eesmärgiks on luua võimalused liigiti kogutud jäätmete kogumiseks ja taaskasutusse suunamiseks. Suure-Jaani jäätmejaam on mõeldud piirkonna elanikkonnalt liigiti sorteeritud ja taaskasutavate jäätmete vastuvõtmiseks, ajutiseks ladustamiseks ja taaskasutamiseks teistele ettevõtetele üleandmiseks.

Jäätmejaamas planeeritakse vastu võtta kodumajapidamises tekkinud liigiti kogutud alljärgnevaid jäätmeid:

* vanapaberi ja papijäätmeid
* pakendijäätmeid
* elektroonikajäätmeid
* ohtlikke jäätmeid
* suuregabariidilisi jäätmeid
* ehitus- ja lammutusjäätmeid
* vanarehve

Jäätmejaama haldaja leidmiseks korraldatakse lähiajal konkurss.

Jäätmejaamas toimub jäätmete kogumine kuni nende äraveoni. Sorteeritud jäätmete kogumiskoga rajamine aitab kohalikul omavalitsusel korrastada jäätmemajandust.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Suure-Jaani jäätmejaam

Suure-Jaani jäätmejaam     

 

  

 

 

 

Projekti toimumisaeg: märts 2009 kuni juuni 2009

Projekti maksumus (EEK): 15 649,16

Projekti eesmärk oli koostada ja trükkida kompostimisjuhend, mis annab ülevaate orgaaniliste jäätmete kompostimise võimalustest koos juhendiga mida ja kuidas kompostida. Juhend jagatakse Kesk-eesti piirkonna majapidamistele, mis propageerib ja hõlbustab kodus tekkivate biolagunevate jäätmete sorteerimist ja käitlemist.

Kompostimisjuhendi materjali kogus ja koostas Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, juhendi kujundas ja trükkis AS Kuma.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kompostimisjuhend

Projekti toimumisaeg: jaanuar 2009 kuni jaanuar 2010

Projekti kulud (EEK): 689 154,80

Projekti eesmärk oli kokku koguda KEJHK liikmete elanikelt kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed kogumisringide käigus, teenindada omavalitsustes asuvaid ohtlike jäätmete kogumiskonteinereid ning võtta Väätsa prügilas tasuta vastu ohtlikke jäätmeid.

Ohtlike jäätmete kogumisringe teenindas AS Epler&Lorenz.

Kogumisringide käigus koguti kokku üle 71 tonni ohtlikke jäätmeid ja üle 123 tonni elektroonikajäätmeid.

Ravimid 1659 kg
Õli- ja kütusefiltrid 443 kg
Vanad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 4695 kg
Sõstlad, süsteemid, voolikud 160 kg
Vanad värvid, lakid, liimid 29387 kg
Kemikaalid 1258 kg
Luminestsentslambid 861 kg
Pliiakud 12309 kg
Patareid ja väikeakud 1631 kg
Akude elektrolüüt 4 kg
Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 124 kg
Kraadiklaasid 1,37 kg
Tulekustutid 159 kg
Elavhõbeda jäätmed 3,19 kg
Reostunud pühkmed, kalts 79 kg
Ohtlik pakend 13213 kg
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 301 kg
Pulbervärv 136 kg
Muud kütused 1623 kg
Antifriisid 193 kg
Fotokemikaalid 152 kg
Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 2456 kg
Happed 406 kg
Leelised 154 kg
Elektroonikaseadmed 85140 kg
Külmikud 38 750 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti toimumisaeg: märts 2010 kuni jaanuar 2011

Projekti elluviimist toetas SA KIK kogusummas: 21 620,98 eurot.

 

Projekti eesmärk oli kokku koguda KEJHK liikmete elanikelt kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed kogumisringi käigus ning võtta elanikelt ohtlikke jäätmeid tasuta vastu Väätsa prügilas.

Ohtlike jäätmete kogumisringide toimumisajad:
11.august Ambla vald
15. august Imavere vald ja Koigi vald
21. august Järva-Jaani vald ja Koeru vald
22. august Kaiu vald ja Käru vald
28. august Kareda vald
29. august Kõue vald

04. september Kehtna vald
05. september Raikküla vald
12. september Suure-Jaani vald ja Kõo vald
18. september Märjamaa vald
19. september Pajusi vald
25. september Puurmani vald
26. september Roosna-Alliku vald

02. oktoober Põltsamaa vald
03. oktoober Väätsa vald
09. oktoober Türi vald
10.oktoober Saarepeedi vald
16. oktoober Tarvastu vald
23.oktoober Paide vald

Ohtlike jäätmete kogumisringe teenindab AS Ragn-Sells.

2010. II poolaastal vastu võetud ohtlikud jäätmed:
Ravimid 745 kg
Õli- ja kütusefiltrid 280 kg
Vanad õlid 2512 kg
Süstlad, süsteemid, voolikud 34 kg
Vanad värvid, lakid, liimid 16 272 kg
Kemikaalid 682 kg
Luminestsentslambid 1613 tk
Pliiakud 1931 kg
Patareid ja väikeakud 888 kg
NiCd akud 7 kg
Akuhape 13 kg
Asbesti sisaldavad isolatsioonijäätmed 10 kg
Kraadiklaasid 52 tk
Tulekustutid 7 tk
Reostunud pühkmed, kalts 189 kg
Elavhõbeda jäätmed 6 kg
Ohtlik pakend 8170 kg
Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke aineid 110 kg
Pigi 8 kg
Muud kütused 26 kg
Jahutusvedelik 92 kg
Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 843 kg
Happed 81 kg
Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 102 kg

Kokku koguti ca 35 tonni ohtlikke jäätmeid ning ca 59 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti toimumisaeg: mai 2010 kuni oktoober 2010

        Projekti maksumus:  5400,00 EEK   345,12 EUR
millest KIK finantseeris:  4238,00 EEK    270,86 EUR
KEJHK finantseeris:
  1162,00 EEK       74,27 EUR

 

Projekti eesmärk oli koostada infovoldik, mis nimetab ära enim kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed ning propageerib nede eraldi kogumist ja kogumise tähtsusest. Voldik on lihtsalt mõistetav ja näitlik vahend, millele on lisatud ohtlike jäätmete kogumiskohtade asukohad KEJHK piirkonnas.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Ohtlike jäätmete infovoldik