2008. aasta suvel käis Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuses oma praktikat läbi viimas Türi Kolledži õpilane Riina Lillemaa. Praktikatööna aitas ta koostada küsitluse „Kliendi rahulolu uuring”. Praktikanti juhendas projektijuht  Evelyn Kaldäär.
Küsitluslehed saadeti kõikidele meie liikmes-omavalitsustele, kust need inimestele täitmiseks laiali jagati. Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusele  saabus tagasi 222 küsitluslehte 14-lt omavalitsuselt. Aktiivsemateks vastajateks osutusid naised, leidus ka mehi. Vastanute keskmiseks vanuseks kujunes  47,8 aastat.
Küsitlusest selgus Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse  jaoks positiivne info, et inimesed on vägagi hästi kursis prügi sorteerimise kohustusega alates 1.jaanuarist 2008.a., osatakse eristada erinevaid  jäätmeliike ning sorteeritakse päris hea meelega. Kõige rohkem sorteeritakse pakendeid, vanapaberit ja pappi ning ohtlikke jäätmeid. Enamkasutatavateks kogumispunktideks osutusid avalikud pakendikonteinerid, vanapaberikonteinerid ja taaraautomaadid. Teadmisi jäätmete sorteerimise ja nende liikide kohta on inimesed kõige enam saanud meedia vahendusel  ning uurinud ise kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja või korraldatud jäätmeveo rakendamise korda. Tulevikus soovitakse juurde saada rohkem infot kogumisaktsioonide nagu ohtlike jäätmete kogumisringide kohta. Prügivedu kalliks  ei peeta ja vedajaga ollakse üldjuhul rahul.

Siit näete vastuste analüüsi:

Küsitluste tulemused