Meist

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus

Jäätmekäitluse tulevik on meie südameasi

Jäätmekäitluse tulevik on suunatud säästlikuse ja ringmajanduse suunas. See hõlmab jäätmete vähendamist, taaskasutamist, ringlussevõttu ja ressursside tõhusamat kasutamist. MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskuse prioriteediks on kohalikes omavalitsustes korraldatud jäätmeveo hangete efektiivsem korraldamine, et vähendada jäätmeveoga kaasnevaid probleeme ning saavutada liigiti kogutud jäätmete sihtarvude täitmine.

Meie juhtimine
Jäätmekäitluse tulevik on meie südameasi
Seisame valdkonna arengu eest

Millega me täpselt tegeleme?

Liikmete eesmärgid
 • Liigiti kogutud jäätmete sihtarvude saavutamine läbi uuendatud jäätmehoolduseeskirjade ning korraldatud jäätmeveo hangete.
 • Kohalike omavalitsuste jäätmekavade koostamine valdkondliku arengu tagamiseks kohalikul tasandil.
 • Järelevalve teostamine tõhustatud korraldatud jäätmeveo tagamiseks.
 • Toetusprojektide koostamine, taotlemine ning elluviimine jäätmemajanduse parendamiseks kohalikul tasandil.
Liikmete esindamine
 • Liikmete esindamine hangete koostamisel ja lepingu sõlmimise läbirääkimistel.
 • Liikmete esindamine hangetega seotud vaidlustes.
 • Liikmete esindamine kodanikele suunatud infopäevadel.
Süstematiseerimine

Jäätmehoolduskeskus koostab järgmisi dokumente:

 • Jäätmekavad
 • Jäätmehoolduseeskirjad 
 • Hanke dokumendid
 • Lepingud
 • Toetusprojektid
Teadlikkuse tõstmine
 • Jäätmemajandusega seonduva üldise info jagamine
 • Infopäevade korraldamine
 • Koolituste korraldamine
 • Sorteerimisjuhendite koostamine ja levitamine 
 • Korraldatud jäätmeveo info jagamine hankeperioodi kohta kohalikes omavalitsustes
 • Keskkonnaspetsialistide ja kohalike elanike nõustamine