Vastavalt põhikirjale on ühingu eesmärgiks jäätmehoolduse kavandamine ja korraldamine ning liikmete omavahelise koostöö teostamine lähtuvalt keskkonnakaitse ning säästva arengu põhimõtetest. Kindlustada ümbritseva looduskeskkonna hoidmine ja säilimine. Seda eesmärki on täpsustatud juhatuse poolt välja töötatud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud strateegiaga.

MISSIOON
Eesti kohalikel omavalitsustel lasuvate jäätmehooldusalaste kohustuste täitmine ja õiguste teostamise korraldamine koostööna.

VISIOON 2015
Jäätmehoolduskeskus on laienenud üle-eestiliseks kohalike omavalitsuste nimel tegutsevaks jäätmehoolduse kompetentsi- ja korralduskeskuseks, mis ei jää oma tasemelt alla Põhjamaadele.

TÄHTSAIMAD PÕHIKIRJAST TULENEVAD ÜLESANDED

  1. koostab projekte ja rahataotlusi jäätmehoolduse arendamiseks ja investeeringuteks;
  2. töötab välja ja viib ellu jäätmete vähendamise ning taaskasutamise programme;
  3. korraldab jäätmejaamade, sorteerimis- ja ohtlike jäätmete kogumispunktide rajamist ja haldamist;
  4. korraldab jäätmekäitlusalast arendus- ja selgitustööd ning teeb keskkonnateadlikkuse tõstmise alast propagandat;
  5. edendab ja propageerib jäätmete sorteerimist ning liigiti kogumist;
  6. korraldab teenindus piirkonnas ühtsetele alustele vastavat jäätmehoolduseeskirja välja töötamist;
  7. korraldab kohalike omavalitsuste jäätmekavade koostamist ja aktualiseerimist;
  8. korraldab teenindus piirkonnas jäätmete taaskasutamist.

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus põhikiri