Projekti toimumisaeg: mai 2008 – september 2009

Projekti maksumus: 4 523 221,00 krooni
millest KIKi finantseering: 4 071 244,00 krooni

Suure-Jaani jäätmejaam asub Suure-Jaani vallas Pärakülas, territooriumi suuruseks on 3844m2.

Jäätmejaama ehitus algas 2005. aastal sobiva asukoha leidmisega. 2006. aastal koostas Aarens Projekt OÜ detailplaneeringu ning 2008. aastal valmis Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt tasuvusuuring ning IBG-Ehitus OÜ poolt ehitusprojekt. Aastal 2009 märtsist kuni septembrini toimus jäätmejaama ehitustegevus peatöövõtja OÜ Silindia all, omanikujärelvalvet teostas AS Telora-E.

Jäätmejaama põhiliseks eesmärgiks on luua võimalused liigiti kogutud jäätmete kogumiseks ja taaskasutusse suunamiseks. Suure-Jaani jäätmejaam on mõeldud piirkonna elanikkonnalt liigiti sorteeritud ja taaskasutavate jäätmete vastuvõtmiseks, ajutiseks ladustamiseks ja taaskasutamiseks teistele ettevõtetele üleandmiseks.

Jäätmejaamas planeeritakse vastu võtta kodumajapidamises tekkinud liigiti kogutud alljärgnevaid jäätmeid:

* vanapaberi ja papijäätmeid
* pakendijäätmeid
* elektroonikajäätmeid
* ohtlikke jäätmeid
* suuregabariidilisi jäätmeid
* ehitus- ja lammutusjäätmeid
* vanarehve

Jäätmejaama haldaja leidmiseks korraldatakse lähiajal konkurss.

Jäätmejaamas toimub jäätmete kogumine kuni nende äraveoni. Sorteeritud jäätmete kogumiskoga rajamine aitab kohalikul omavalitsusel korrastada jäätmemajandust.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Suure-Jaani jäätmejaam

Suure-Jaani jäätmejaam