Lp korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajad! (25.11.2011)

29.12.2010

Läheneb 20.jaanuar 2012 – mis saab vabastustest?

Jäätmeseadusest tulenevalt tuleb korraldatud jäätmeveoga teatud tähtajaks mitteliitumise õiguse saanud jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20.jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Seetõttu palume kodanikel, kes on kohalikult omavalitsuselt saanud vabastuse korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks, jälgida korralduses nimetatud perioodi lõpptähtaega ja juhul kui kinnistul endiselt pidevalt ei elata või kinnistut ei kasutata, esitada enne tähtaja saabumist s.o. hiljemalt 20. jaanuariks 2012. aastal omavalitsusele uus taotlus.
Jäätmevaldajad, kes nimetatud tähtajaks uut taotlust esitanud ei ole, loetakse alates 21. jaanuarist 2012 korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlemine on õigustatud näiteks pikema eemalviibimise korral elu- või tegevuskohast, pikemaajaline komandeering,  suvekodu, ehitusjärgus oleva või elamiskõlbmatu ehitise korral. Väide, et  “jäätmeid ei teki” ei saa olla põhjenduseks jäätmeveo süsteemiga mitteliitumiseks. Jäätmeseaduse alusel on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud ka need isikud, kes omavad jäätmeluba või keskkonnakompleksluba.
Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotluse (ka  ühismahuti avalduse) vormid on kättesaadavad kohaliku omavalitsuse üksuses või selle kodulehel.
Palume taotluse esitamist mitte jätta viimasele hetkele!
NB! Mitteliitunuks lugemise taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul kui kohaliku omavalitsuse üksus on eelnevalt veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus