Muudatused jäätmeseaduses

30.09.2010

Hakkas kehtima riigikogu poolt vastu võetud jäätmeseaduse muudatus.

Riigikogu poolt võeti vastu ja 19. juulil 2010 hakkas kehtima jäätmeseadusesse sisse viidud muudatus, mille kohaselt võib jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada erandkorras vaid juhul, kui:
  • kinnistul ei elata
  • kinnistut ei kasutata.
Antud muudatus hõlmab ka suvilate perioodilist kasutust, kus jäätmete kaootiline tekkimine tekitab vajaduse jäätmeveost vabastamise järele sügisel ja talvel kui suvekodus ei viibita.
Seoses seaduse uue muudatusega tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitujal (jäätmevaldajal) esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20.jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui seda kinnitust 20.jaanuariks elukohajärgsesse omavalitsusse pole saabunud, loetakse jäätmevaldaja alates 21.jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.
Mitteliitunuks lugemise taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul kui kohalik omavalitsus on eelnevalt veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad. Selleks võib omavalitsus nõuda ka kinnistu mittekasutamist tõendavat dokumenti (näiteks elektriarve ehk 0 elektriarve), kui tekib kahtlus, et kinnistut on siiski kasutatud.