Olmejäätmete veost

08.01.2008

Jäätmed mida ei ole võimalik liigiti sorteerida loetakse sorteeritud olmejäätmeteks. Seega võib olmeprügikonteinerisse panna vaid seda, mida taaskasutusse suunata ei saa.

Sellest 2008 aastast on lubatud prügilatesse ladestada vaid eelnevalt sorteeritud olmejäätmeid, mis tähendab, et eraldi tuleb koguda jäätmed, mida on võimalik keskkonnahoidlikul moel taaskasutada nagu vanapaberpakendijäätmedbiolagunevad aia-ja pargijäätmedohtlikud jäätmed ja probleemtooted. Jäätmed mida ei ole võimalik liigiti sorteerida loetakse sorteeritud olmejäätmeteks. Seega võib olmeprügikonteinerisse panna vaid seda, mida taaskasutusse suunata ei saa.
Olmejäätmete kogumiseks soovitav kasutada rohelist plastmassist või metallist kogumiskonteinerit, mis peab olema kompaktne, terve, korralikult suletav ning mida on võimalik kaasaegse prügiautoga tühjendada. Konteiner tuleb paigutada kokkulepitud ajaks jäätmevedajale kättesaadavasse kohta tasasele horisontaalsele alusele sõidutee lähedale nii, et jäätmeveok pääseks takistamatult konteineri juurde. Samas ei tohiks kogumismahuti takistada liiklust sõidu- ega kõnniteel. Juurdesõidutee peab kannatama raskeveoki pealesõitu. Kasulik ja odavam tuleks, kui muretseda õige suurusega konteiner. Ümbruskonna saastumise vältimiseks tuleb konteinereid kasutada ümbrust reostamata ja risustamata ning mahuti omanikul tuleks mahutit puhastada ja desinfitseerida mitte harvemini kui 2 korda aastas. Olmejäätmete konteineritesse viskamisel tuleb jäätmed vajaduse korral pakkida suletult plastkotti, et need ei levitaks ebameeldivat lõhna, ei ohustaks tervist ega määriks konteinerit. Konteineri kaas ei tohiks jääda praokile, vaid kaas peab olema suletud. Võimaluse korral vähendage jäätmete mahtu enne konteinerisse asetamist kokkupressimise teel.
Jäätmemahuteid tuleb tühjendada sellise sagedusega, et oleks välditud konteinerite ületäitumine ning haisu ja kahjurite teke. Kui puhtuse tagamiseks on vaja konteinereid tühjendada tihedamini, määratakse optimaalne tühjendussagedus kindlaks juba kliendi ja vedaja vahelises kokkuleppes.
Konteinerite minimaalsed tühjendamissagedused on:
–         tiheasustusega alal eramutes – vähemalt 1 kord kuus
–         tiheasustusega alal korterelamutes – vähemalt 2 korda kuus
–         hajaasustusega alal elamutes – vähemalt 1 kord kvartalis
–         hajaasustusega alal kokkukandepunktides – vähemalt 1 kord kvartalis
–         ettevõtjatel, juriidilistel isikutel ja asutustel – vähemalt 1 kord kuus
Tiheasustusala on selgelt piiritletav kompaktse asustusega territooriumi osa. Hajaasustusega alaks loetakse hajali asuvate majadega piirkonda. See, millisesse piirkonda teie elukoht jääb, on ära määratletud iga omavalitsuse jäätmekavas ja sellekohast teavet saate samuti oma elukoha linna- või vallavalitsuselt.
Olmejäätmete kogumismahutisse ei tohi paigutada:
ohtlikke jäätmeid; kuuma tuhka; aia- ja pargijäätmeid; käimlajäätmeid; kogumiskaevude setteid; ehitus ja lammutusjäätmeid; aineid ja esemeid mis oma kaalu, koguse või kuju tõttu võivad kahjustada konteinereid, jäätmeveokeid või takistavad jäätmete kokkupressimist; vedelaid või mudalaadseid jäätmeid; taaskasutatavaid jäätmeid mille kogumine on korraldatud.
Jäätmeseaduse ja olmejäätmete sorteerimise korra kohaselt peab olmejäätmete sortimist ja liigiti kogumist korraldama kohalik omavalitsus. Omavalitsusel tuleks luua elanikele võimalikult soodsad jäätmete liigiti kogumise võimalused juba jäätmete tekkekohas, mis tähendab, et ta peab paigutama oma territooriumile konteinereid erinevat liiki jäätmete jaoks. Kui omavalitsus on oma jäätmemajanduse nõuetekohaselt ära korraldanud, pole ühelgi vedajal ühepoolselt õigust selle territooriumi klientidelt olmejäätmeid vastu mitte võtta või hakata määratlema, kas olmejäätmed on piisavalt olmejäätmed ning vedajal pole õigust kehtestada vastuvõtu eest mingeid eritasusid. Selline õigus on omavalitsusel, kes kontrollib kuidas juriidilised ja füüsilised isikud täidavad jäätmehoolduseeskirjas olevaid nõudeid. Inimestel tasuks tutvuda kohaliku omavalituse jäätmehoolduseeskirjaga ja käituda selles toodud nõuete järgi.
Abiks jäätmete sorteerimisel.
Eelmine aasta jagas Eesti Post teie postkastidesse Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse koostatud infovoldikuid “Jäätmete sorteerimine kodus”. Kes ei ole selliseid voldikuid saanud või on see vahepeal kaduma läinud, siis Jäätmehoolduskeskusest on neid veel võimalik saada ja täiesti tasuta. Asume Paides, Pärnu tn 52. Sama teabe voldiku kohta leiate elektrooniliselt meie kodulehelt rubriik uudised all asuvast info tulbast.