Raasiku valla biojäätmetest tehakse biogaasi ning komposti

Raasiku valla biojäätmetest tehakse biogaasi ning komposti

Raasiku vallas korraldatud jäätmeveo raames kokku kogutud biolagunevad köögi- ja sööklajäätmeid käitleb AS Eesti Keskkonnateenused neile kuuluvas biogaasitehases Maardus. Biogaasitehast opereerib EKT Ecobio OÜ. Tehase tootmisvõimsus on ca 2 miljonit kuupmeetrit biometaani aastas. Töötluse tulemusena sõidab kodustest biojäätmetest toodetud gaasiga Tallinna linna ühistransport ning kääritusjäägist valmib väetis põllumajandusele.

Aia- ja haljastujäätmed viiakse korraldatud jäätmeveo raames Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse Jõelähtmel. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus on Tallinna linna omandis. Aia- ja haljastusjäätmed viiakse Taaskasutuskeskuses selleks eraldatud alale ehk  orgaaniliste jäätmete kogumisplatsile. Purustatud biojäätmed segatakse hakkepuiduga, paigutatakse auna ning kaetakse Agile membraaniga. 6-nädalase protsessi järel suunatakse kompost järelvalmimisele, mille käigus toimub aunade segamine ja sõelumine. Sõelumisel eraldatakse kompostist sideainena kasutatud hakkepuit ja jäätmetes sisaldunud võõrkehad (kile, plastid jms). Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus omab biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti sertifikaati. Sertifikaadi olemasolu näitab, et kompost on ohutu ja kvaliteetne selle sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

Biojäätmete eraldamine olmejäätmetest on oluline, sest see võimaldab neid ringlusse võtta. Olmejäätmete hulka visatuna ei saa biojäätmeid sealt enam välja sorteerida ning nii lasemegi väärtusliku ressursi raisku. Et seda vältida, tuleb biojäätmeid eraldi koguda juba nende tekkekohas. Eraldi kogutud biojäätmetest valmistataksegi Eestis enamasti komposti ning biogaasi. Biogaas on aina trendistuv alternatiiv, mida saab kasutada autokütusena, sooja ning elektri tootmiseks.

2023. aasta lõpuks peavad kõik jäätmevaldajad tekkekohal liigiti koguma ehk eraldi sorteerima muudest jäätmetest biolagunevad jäätmed. Iga omavalitsus seab jäätmehoolduseeskirjas tingimused, mis saab tekkekohal liigiti kogutud biojäätmetega edasi. On võimalus konteinerisse kogutud biojäätmed jäätmevedajale üle anda või kohtkompostida vastavalt nõuetele. Täpsema info saab iga jäätmevaldaja oma kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistilt või korraldatud jäätmeveo piirkonna jäätmevedajalt.

Kasutatud allikad: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120106562/maardu-uus-biogaasitehas-hakkab-tootma-gaasi-tallinna-linnaliinibussidele, https://tjt.ee/, https://envir.ee/uudised/kasulikud-nipid-nii-saad-biojaatmeid-koguda-lohnavabalt-ja-lisaruumita