Põltsamaa korraldatud jäätmeveost

Põltsamaa korraldatud jäätmeveost

Juunikuu alguses muutis AS Ragn-Sells ühepoolselt paljude Põltsamaa valla jäätmevaldajate jäätmeveo graafikuid harvemaks. Põltsamaa Vallavalitsus ja Eesti Jäätmehoolduskeskus on esitanud jäätmevedajale lepingu rikkumise teate ja püüdnud leida olukorrale kiiret lahendust. Kuna tegemist on õigusliku vaidlusega, siis võtab selle lahendamine oodatust kauem aega.

Selleks, et vaidlused Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskirja ja hanke tingimuste tõlgendamise osas lõpetada, otsustas vallavolikogu täpsustada eeskirja tingimusi. Eeskirja täpsustati hanke tehnilises kirjelduses olnud tingimuste põhjal, et tagada õigusakti tasemel konkreetsete jäätmeliikide osas kasutada võivate vähima ja suurima veosageduse vahemike osas. Jäätmehoolduseeskirja täpsustati järgmiselt:

·       Köögi- ja sööklajäätmete mahuteid tuleb tühjendada perioodil 01.05 – 30.09 vähemalt üks kord kahe nädala jooksul. Toitlustusasutused, toidukauplused ja korteriühistud võivad taotleda tühjendamist ülks kord nädalas, esitades selleks kirjaliku taotluse vallavalitsusele. Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 14 päeva jooksul. Perioodil 01.10 – 30.04 võib tühjendada üks kord nelja nädala jooksul.

·       Toitlustusasutused, toidukauplused ja korteriühistud võivad segapakendite mahuteid tühjendada tiheasustusalal kord kahe nädala jooksul ja hajaasustusalal kord nelja nädala jooksul. Teised jäätmevaldajad saavad segapakendite veosagedusteks valida 4 – 12 nädalat, mis määratakse oma jäätmeveolepingus.

Käesoleval hetkel on Põltsamaa Vallavalitsus ja Eesti Jäätmehoolduskeskus AS-ga Ragn-Sells õiguslikus vaidluses, mille raames kaalutakse järgmisi variante:

1.     Jäätmevedaja ei muuda teenuse hindasid, mille tulemusena jätkab vedusid jäätmehoolduseeskirja uute veograafikute alusel neile, kes seda soovivad.

2.     Jäätmevedaja esitab taotluse teenustasude muutmiseks, sest teenuse maht muutub, mille tulemusena tõuseb jäätmevaldajate jaoks tasuliste teenuse hind, kuid vedaja peab tagama tihedama veograafiku.

3.     Kehtiv jäätmeveo hankeleping lõpetatakse ja korraldatakse uus jäätmeveo hange. Ragn-Sells AS saab lepingu mittetäitmise eest rahalise sanktsiooni.

Põltsamaa Vallavalitsus ja Eesti Jäätmehoolduskeskus teevad tihedat koostööd, et leida jäätmevaldajate jaoks parim lahendus tekkinud olukorrale. Eesmärgiks on tagada, et jäätmeveo graafikud vastaksid kõigi vajadustele ja oleksid mõistlikud. Seniks palume jäätmevaldajatel varuda kannatust ning kasutada võimalusel vedaja poolt pakutud tasuta lisamahutite võimalust või anda jäätmeid lisaks mahutile üle ka kogumiskotiga. Ragn-Sells AS lubas endapoolse otsus edastada hiljemalt 07.07.2024.a.

Sõltumata Ragn-Sells AS edasistest tegevusest on vallavalitsus ja Eesti Jäätmehoolduskeskus seisukohal, et Ragn-Sells ühepoolne tegevus veograafikute muutmisel oli ainult enda ärihuvidest lähtuv, kahjustades liigiti kogumise tulemuslikkuse ning jäätmeveo eesmärki pakkuda elanikele heas kvaliteedis ja mugavat jäätmete kogumis- ja veoteenuseid.